Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

O Szkole

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

UWAGA! Informacja dla rodziców.

Zmiana Czcionki

 

WAŻNE INFORMACJE!

 

 1. Od 25 maja 2020 roku rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z przedszkola i uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej (z elementami zajęć dydaktycznych). Dla dzieci i uczniów pozostających w domach utrzymane zostaje zdalne nauczanie.
 2. Zajęcia w przedszkolu odbywają się w godzinach wynikających z umowy podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych z dyrektorem przedszkola, natomiast w szkole od 800 do 1600.
 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola lub szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący  min. 2 m.
 4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej (korytarz) przedszkola (wejście tylko od strony boiska) lub szatnia szkolna (wejście główne szkoły), z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem 2 m., przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Do przedszkola i szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 6. Dzieci przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola lub szkoły.
 8. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, dziecko będzie miało wykonane pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 9. W przypadku objawów choroby dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola lub szkoły.
 10. Obowiązkowe podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia   o bezwzględnym przestrzeganiu zasad funkcjonowania przedszkola/szkoły w okresie stanu epidemii.
 11. Podczas stanu epidemii zachowane są wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Q&A

 

(na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego)

 

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola lub szkoły?

 

- Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 

- Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola lub szkoły?

 

- Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To stała zasada,    o której zawsze należy pamiętać.

 

- Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  

 

- Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola lub szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola lub szkoły?

 

- Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola lub szkoły, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola i szkoły.

 

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola lub szkoły?

 

- Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola/szkoły.

 

-Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

 

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

 

- Tylko w drodze do przedszkola/szkoły i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło  4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

 

- Ważne! W przedszkolu i w szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać takiej formy zabezpieczenia.

 

- Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola i szkoły.

 

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu i szkole?

 

- Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki. Także szkoła zapewnia posiłek dzieciom, które korzystały wcześniej z posiłków.

 

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

 

- Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

 

- Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach. Posiłki powinny być wydawane w systemie zmianowym. Po każdej grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krzeseł.

 

- Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

 

Jak w przedszkolu i w szkole będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

 

- Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

 

- Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

- Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy na dworze.

 

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania    z opieki przedszkolnej i szkolnej?

 

- Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną lub szkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek opiekuńczy.

 

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu lub szkole?

 

- Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu i szkole dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.

 

- Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

 

Czy dzieci w przedszkolu i w szkole mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

 

- Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.

 

- Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu i w szkole dzieci regularnie myły ręce wodą  z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola i szkoły?

 

- Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 

- Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

 

         Jacek Kazanecki

Dyrektor ZS 8 Włocławek

 

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA:  (do pobrania w formacie pdf:)

http://www.zs8.fr.pl/joomla/publikacje/oswiadczenie.pdf