Świetlica

Zmiana Czcionki

 

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Opiekę nad wychowankami sprawuje wyspecjalizowana i kierunkowo wykształcona kadra wychowawców.
Cele działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrabiania prac domowych oraz zjedzenia posiłków. 
Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał również rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę podczas zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. 
Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami i koleżankami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. przegrana, doznanie przykrości), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć.
Zajęcia prowadzone są wg rocznego planu pracy świetlicy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących życia szkoły, wydarzeń kulturalnych i historycznych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, dni uroczystych i świątecznych.
Wychowankowie mogą brać udział w licznych świetlicowych imprezach oraz konkursach szkolnych, międzyszkolnych i na szczeblu miejskim i ogólnopolskim. Uczestniczą również w ogólnopolskim programie „Szklanka mleka”, „ Owoce w szkole” oraz w akcji „Drzewko za butelkę”.
Wyposażenie sali świetlicy przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Oprócz sprzętu RTV i stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek, znajduje się kącik czytelniczy i komputerowy. Zajęcia sportowe odbywają się głównie na placu zabaw i boisku szkolnym, ale również w salce zabaw. W sali znajduję się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć i aktualności oraz służące ekspozycji prac dzieci. 
W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia: 
• rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp., 
• zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi
• zajęcia muzyczno – taneczne – zabawy taneczne, ruchowe przy muzyce
• gry i zabawy sportowe – szachy, zabawy z piłką, zabawy ze skakanką, zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i sportowe
• zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, gry edukacyjne na komputerze 
Reguły zachowania w świetlicy:
• Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.
• Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
• Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę pomieszczenia.
• W świetlicy należy mówić szeptem.
• Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
• Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz ze szkoły.
• Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.
• Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.
• Dbamy o piękny polski język.
• Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.
• Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
• Nie śmiejemy się z wypowiedzi kolegów i koleżanek. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy i przestrzegać go. 
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
• Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
• Życzliwego, podmiotowego traktowania.
• Poszanowania godności osobistej.
• Korzystania z gier, sprzętu świetlicowego, pomocy naukowych. 
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
• Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się oraz zasad BHP.
• Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek (w tym do prac porządkowych wskazanych przez wychowawcę).
• Pomaganie słabszym.
• Ponoszenie odpowiedzialności za swe zachowanie.
• Aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych organizowanych przez wychowawcę. 
Uczniom korzystającym ze świetlicy zabrania się:
• Niszczenia wyposażenia świetlicy(ewentualne szkody pokrywają rodzice).
• Samodzielnego opuszczania świetlicy bez powiadomienia wychowawcy.
• Przebywania na świetlicy bez obuwia zamiennego.
• Korzystania z telefonów komórkowych