Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

O Szkole

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

STYPENDIUM SZKOLNE

Zmiana Czcionki

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

  1. 1.STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 528zł. netto na osobę. Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” i świadczenie ,,dobry start” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w szkole lub ze strony internetowej

http://www.bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/

Na w/w stronie znajdują się również regulaminy i informatory

TERMINY

  1. Wnisoki do MOPR ( w celu potwierdzenia uzyskanego dochodu): 31.08.2020- 07.09.2020!
  2. Kompletne wnioski należy składać w Urzedzie Miasta Włoclawek, Zielony Rynek 11/13

W związku z panującą sytuacją wypełnione wnioski wrzucamy do urny lub przesyłamy droga pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla) z dopiskiem „stypendium szkolne”: 01.09.2020- 15.09.2020!

Wysokość Stypendium 2020/21 -110,00 zł miesięcznie.

Do 15 listopada 2020 r. należy przedstawić faktury/rachunki ( czyste, czytelne, tylko i wyłącznie zwiazane z edukacją ucznia) na łączną kwotę – 440, 00zł, a do 15 kwietnia 2021 r. – 660,00 zł.

Łącznie- faktury/rachunki na kwotę- 1100, 00 zł na jednego ucznia.

  1. 3.ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi lub słuchaczowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w szczególności:

1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego; 

2) utratą mienia znacznej wartości;

3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów;

4) urodzeniem dziecka przez uczennicę;

5) innymi szczególnymi okolicznościami.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej.

Wniosek można pobrać w szkole lub ze strony internetowej

http://www.bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/

Na w/w stronie znajdują się również regulaminy i informatory

Wysokość zasiłku uzależniona jest od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie wypłaty podejmuje Prezydent Miasta Włocławek lub osoba upoważniona. O tą formę pomocy można ubiegać się przez cały rok szkolny, ale tylko w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia.