Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

O Szkole

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Regulamin stypendium

Zmiana Czcionki

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 WE WŁOCŁAWKU 


1. Szkoła może przyznać uczniowi Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku stypendium za wyniki w nauce.
2. Stypendium naukowe jest świadczeniem o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły. 
3. Stypendium za wyniki w nauce ufundowane jest przez nauczycieli i pracowników admini- stracyjnych Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku, Radę Rodziców i indywidualnych sponso- rów.
4. Stypendium naukowe może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
Program stypendialny nie obejmuje uczniów klas I –III szkoły podstawowej.
5. Wniosek o przyznanie stypendium kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej. Komisja stypendialna opiniuje wnioski i ustala listę stypendystów, którą zatwierdza dyrek- tor szkoły.
Komisja ma 10 dni roboczych na rozpatrzenie wniosków.
6. Wniosek powinien być przedłożony komisji w przeciągu jednego tygodnia od posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej semestralne lub końcoworoczne wyniki nauczania. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Posiedzenia komisji są protokołowane.
8. O przyznaniu stypendium dyrektor pisemnie powiadamia uczniów i jego rodziców.
9. Informacja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce jest podana do wiadomości podczas apelu podsumowującego I semestr lub w dniu zakończenia roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
Lista stypendystów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
10. Absolwenci Gimnazjum nr 8 otrzymują jednorazowo całą kwotę stypendium w dniu zakończenia nauki.
11. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje pisemne gratulacje za najwyższe wyniki w nauce. 
12. Stypendium naukowe może uzyskać uczeń Zespołu Szkół nr 8, który spełnia następujące kryteria:
I.
a. Z wybranych przedmiotów ( patrz pkt. 14 ) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75. Uzyskana średnia ocen jest jednocześnie liczbą punktów przyznanych uczniowi w klasyfikowaniu do stypendium.
b. Otrzymał bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania.
c. Stypendium za wyniki w nauce może również otrzymać uczeń Zespołu Szkół nr 8, który uzyskał średnią ocen niższą niż 4,75 , ale jego osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów – finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych.
II.
a. Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za awans w kolejnych etapach konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub pod patronatem Kuratora Oświaty.
Rozkład przyznawanych punktów jest następujący: 
* zakwalifikowanie do etapu rejonowego – 1p.
* zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego – 1p.
* uzyskanie tytułu finalisty – 1p.
* uzyskanie tytułu laureata – 2p.
b. Ponadto uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za zajęcie medalowych miejsc w bezpłatnych konkursach pozaszkolnych, odpowiednio:
I miejsce - 1,5 p. II miejsce – 1p. III miejsce – 0,5p. III. W przypadku, gdy dwoje lub więcej uczniów uzyska tą samą liczbę punktów pierwszeństwo otrzymania stypendium przysługuje uczniowi: 
a. klasy programowo wyższej,
b. uczniowi z wyższą średnią uzyskaną ze wszystkich przedmiotów.
c. w sytuacji nierozstrzygniętej stypendium zostanie podzielone między uczniów o jednakowej liczbie punktów.
13. Kwalifikacja ucznia do przyznania stypendium następuje po zsumowaniu punktów otrzy- manych za średnią ocen i zdobytych za osiągnięcia w konkursach. 
14. Aby wyniki w nauce wszystkich uczniów klas IV –VI SP i klas I –III Gimnazjum były porównywalne, przy wyliczaniu średniej ocen pod uwagę będą brane tylko te przedmioty, których nauka trwa 3 lata i są one obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
* Lista przedmiotów dla SP: język polski, język angielski, historia, przyroda, matematyka.
* Lista przedmiotów dla gimnazjum: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka.
15. Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się raz w miesiącu, w semestrze następującym po tym, w którym uczeń spełnił warunki określone w regulaminie. 
16. Ilość i kwoty przyznanych stypendiów w każdym semestrze ustala komisja stypendialna w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół nr 8. Są one zależne od wysokości środków finansowych zgromadzonych na ten cel w danym roku szkolnym. Stypendium przydziela się kolejnym uczniom z listy aż do wyczerpania posiadanych środków.
17. Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:
a. zostanie mu przyznane inne stypendium o charakterze motywacyjnym.
b. jeśli w semestrze następującym po przyznaniu stypendium nie przestrzega statutu i regulaminu szkoły.
c. zakończył naukę w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku wcześniej niż przed ukończeniem trzeciej klasy gimnazjum.
18. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego powołuje się ko- misję stypendialną w składzie: 
Kuligowska Renata, Maciejewska Marta, Marciniak Urszula, Smętek Bożena, Szubska Marzena, Wojtczak Joanna
19. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego.
Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez samorząd uczniowski dnia ............ 
oraz zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia .......... .
Regulamin wchodzi w życie z dniem .................... .
Regulamin opracowały: 
Kuligowska Renata, Maciejewska Marta, Marciniak Urszula, Smętek Bożena, Wojtczak Joanna