Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

O Szkole

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Oferta

Zmiana Czcionki

Zespół Szkół nr 8 to niewielka, ale nowoczesna placówka położona w pobliżu terenów leśnych, co umożliwia dzieciom bliski kontakt z naturą. Czyste i zadbane otoczenie szkoły sprzyja rozwojowi fizycznemu oraz dobremu samopoczuciu ucznia. Dzięki temu, że uczniów jest niewielu, nie są tu anonimowi, szkoła daje im poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę. Kształci w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie  żyć we współczesnym świecie. Pielęgnuje tradycje naszej szkoły i regionu, uczy postaw patriotycznych.

Opiekę i edukację zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą stanowią doświadczeni fachowcy w większości ze stopniem nauczyciela dyplomowanego.

Jest otwarta na sugestie rodziców. Bez ich opinii nie podejmujemy żadnych ważnych decyzji. Motywuje rodziców do współpracy ze szkołą.

Szkoła należy do "Rodziny Szkół 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego". 

MISJA SZKOŁY

NACZELNY CEL WYCHOWANIA

"w wychowaniu chodzi właśnie o to

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (...)

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

                                                Jan Paweł II (przemówienie w UNESCO)

WARTOŚCI W PROCESIE WYCHOWANIA

 • z1

SYLWETKA ABSOLWENTA

A    aktywnydba o rozwój fizyczny i umysłowy, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym

B     broniący swojego zdaniazna swoją wartość, mocne i słabe strony,  jest asertywny

S     samodzielnysam podejmuje trudne zadania i decyzje

O   odpowiedzialnyza swoje poczynania, zna konsekwencje swoich poczynań

L     lojalnypotrafi funkcjonować w grupie, przestrzega prawa szkolnego

W   wrażliwyinteresuje się przyrodą, dba o środowisko, szanuje tradycję, pomaga bliźnim

E     efektywnypotrafi maksymalnie wykorzystać swoje umiejętnośc i zdolności

N     nie ulegający złym wpływom i nałogom

T      tolerancyjnywyrozumiały wobec zachowań i poglądów innych

 Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy spełnią określone w regulaminie warunki, mogą otrzymać odznakę „Złoty Absolwent".

Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce przyznawane jest stypendium naukowe ufundowane przez Radę Pedagogiczną i  Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 8 oraz pozyskiwanych sponsorów.

BAZA LOKALOWA I ZAPLECZE DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZE

Do dyspozycji uczniów oddane są:

 • pracownia multimedialna w bibliotece,
 • pracownia informatyczna
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe, tablice multimedialne,
 • bogato wyposażona biblioteka z czytelnią,
 • galeria „Poddasze”,
 • świetlica,
 • sklepik szkolny,
 • stołówka
 • wi-fi na terenie szkoły.
 • Nad zdrowiem naszych wychowanków czuwają:
 • pielęgniarka,
 • logopeda,
 • pedagog.
 • OFERTA EDUKACYJNA
 • koło matematyczne,
 • koło geograficzne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło „Spotkanie ze sztuką”,
 • koło kulinarne,
 • koło plastyczne,
 • koło gier planszowych,
 • koło medialne i BRD,
 • koło teatralne,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, j. niemieckiego,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, korekcyjne,
 • możliwość uczestniczenia w wycieczkach, biwakach, „Zielonych Szkołach”,
 • wyjścia i wyjazdy na koncerty, spektakle, imprezy kulturalne, edukacyjne, zawody sportowe,
 • dziennik elektroniczny.
 • W szkole udzielana jest pomoc dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez:
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • terapię pedagogiczną,
 • konsultacje psychologiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zespoły przedmiotowe ( wyrównawcze),
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych.
 • Zgodnie z harmonogramem odbywają się konsultacje nauczycieli z uczniami, których celem jest:
  • doraźna pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
  • pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
  • umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności,
  • umożliwienie poprawy oceny ze sprawdzianów i klasówek,
  • pomoc w przygotowaniu  do konkursów, projektów itd.
  • SZKOŁA ZAPEWNIA
  • regularny kontakt rodziców z wychowawcą i wszystkimi nauczycielami podczas zebrań i rozmów indywidualnych w każdą pierwszą środę miesiąca,
  • możliwość konsultacji  z pedagogiem, logopedą, specjalistami od gimnastyki korekcyjnej,
  • indywidualizację pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  • indywidualizację pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym,
  • możliwość kontaktu uczniów i rodziców ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • warsztaty i zajęcia dla rodziców,
  • możliwość udziału w licznych akcjach, przedsięwzięciach, projektach unijnych i konkursach na wszystkich szczeblach,
  • możliwość realizacji zajęć wychowania fizycznego na terenach leśnych otaczających placówkę,
  • poczucie bezpieczeństwa każdemu wychowankowi  oraz jego rodzicom,
  • życzliwą, sprzyjającą rozwojowi atmosferę,
  • WYBRANE PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA, W KTÓRYCH UCZESTNICZĄ NASI UCZNIOWIE:
   • „Owoce w szkole”,
   • „Trzymaj formę”,
   • Mobbing- Nie stosuję. Ja eliminuję,.
   • Dziękuję-nie truję,
   • „Szkoła promująca zdrowie”,
   • „Zachowaj trzeźwy umysł”,
   • „Szklanka mleka”,
   • „Żyj smacznie i zdrowo”,
   • „Sesje z plusem”,
   • „Drzewko za butelkę”,
   • „Radosny uśmiech- radosna  przyszłość”
   • „Cała Polska czyta dzieciom”.
   • Otrzymaliśmy certyfikat:
   • „ Szkoła z klasą”,
   •  „Bezpieczna szkoła”
   • Organizujemy:

   • konkursy międzyszkolne

   • Międzyszkolny konkurs wiedzy o teatrze i dramacie- „Z Melpomeną na ty”,
   • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego dla klas III SP- „English is fun”,
   • Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas III SP  „Czy znasz baśnie Andersena”,
   • Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas I-III SP- „Dziecięce marzenia”,
   • Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas I-III SP- „ Wspólnie z rodziną spędzamy wolny czas”.
   • imprezy
   • Europejski Dzień Języków Obcych,
   • Akcja charytatywna „ Świąteczna Ósemka”,
   • Wieczór kolęd, Jasełka,
   • Imprezy środowiskowe z rodzicami i uczniami,
   • Bieg o Puchar Zawiśla,
   • Dzień Rodzica,
   • Festiwal Nauki,
   • Festiwal Bajek.
   • Nasi wychowankowie mają także możliwość współpracować z wieloma instytucjami i organizacjami np.: 
   • są wolontariuszami PCK,
   • działają na rzecz Domów Dziecka, Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie”  i instytucji charytatywnych,
   • wspierają działalność schroniska dla zwierząt,
   • współuczestniczą w działaniach jednostek kulturalnych,