Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

O Szkole

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Stołówka szkolna

Zmiana Czcionki

Cena obiadu:

             Cały obiad (zupa + II danie) – 4 zł

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie najpóźniej do 10 danego miesiąca.

Wpłat dokonujemy na świetlicy szkolnej.

Absencję dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9.00 w pierwszym dniu       nieobecności pod numerem 54 237 16 51 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za   kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu) to odliczanie odbywa się automatycznie na podstawie  listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).

W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko nieobecności, które zgłoszone będą do momentu  dokonania  wpłaty.

W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić na świetlicy szkolnej do ostatniego dnia  miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

 • z1
 • z2
 • z3
 • z4

Procedury funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku

    Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.

ROZKŁAD POSIŁKÓW - w czasie pandemii 2020/21

Śniadanie           Przedszkole  8:30

Zupa                  Przedszkole  10:50

Zupa + II Danie  Klasy IV-VI  11:25

Zupa + II Danie  Klasy I-III  11:45

II Danie              Przedszkole  12:30

Podwieczorek      Przedszkole  13:40

Wtorek klasa III cały obiad godzina 11:10

 

Stołówka szkolna wydaje posiłki w godzinach 10.30 – 14.00

dla uczniów 

 •                         g. 10.30 – I danie (zupa)
 •                         g. 11.20 – II danie

dla dzieci przedszkolnych    

 •                               g.  9.00  – śniadanie
 •                              g. 11.00 – I danie (zupa)
 •                              g. 12.30 – II danie
 •                              g. 13.50 - podwieczorek        

Wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest zgłosić wychowawcy świetlicy lub intendentce nieobecność ucznia na obiedzie w wyznaczonej porze z powodu udziału np. w konkursie, zawodach sportowych. Uczeń ten skorzysta z obiadu po powrocie do szkoły (jeśli powrót do szkoły jest w godzinach pracy stołówki).

W przypadku wyjść do kina, teatru, muzeum itp. całej klasy wówczas wychowawca klasy lub organizator wyjścia zobowiązany jest zgłosić wychowawcy świetlicy lub intendentce ilość uczniów i godzinę powrotu do szkoły, by zapewnić uczniom posiłek w danym dniu.

Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

 • uczniowie wnoszący indywidualne wpłaty za posiłek
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR oraz inni sponsorzy
 • pracownicy zatrudnieni w szkole

W stołówce szkolnej na tablicy ogłoszeń wywieszany jest aktualny jadłospis na dany dzień.

Cena obiadu (jednodaniowego lub dwudaniowego) ustala dyrektor szkoły i intendent szkolny w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

Należności za obiady należy wpłacać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca w świetlicy szkolnej.

W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy  lub intendentce najpóźniej na dzień wcześniej.

 Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 Wydawanie obiadów rodzicom/opiekunom prawnym, w przypadku nieobecności ucznia w szkole (choroba) odbywa się w godzinach 13.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przynieść czyste pojemniki, w które wydany zostanie posiłek.

Podczas przerwy obiadowej opiekę nad uczniami w stołówce szkolnej sprawuje nauczyciel świetlicy.

Uczniowie schodzą i wracają ze stołówki samodzielnie.

W czasie spożywania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby stołujące się oraz nauczyciele pełniący dyżur.